CHIẾN BINH VŨ TRỤ
Hotline: 19007189

Cấp VIP Và Đặc Quyền VIP.

23-11-2021

Các Chiến Binh thân mến,

Bulma xin giới thiệu đến các Chiến Binh hệ thống VIP cũng như những quyền lợi trở thành VIP trong Chiến Binh Vũ Trụ như sau:

Hệ Thống VIP

- Người chơi khi nạp Kim cương hoặc mua gói quà sẽ nhận được kinh nghiệm VIP (EXP VIP)

     + Số Kim cương nạp vào game tương ứng với số EXP VIP (1 Kim cương = 1 EXP VIP)

     + Tùy theo gói Đặc biệt sẽ nhận EXP VIP tương ứng.

Cấp VIP và Đặc Quyền VIP

Cấp VIP Mốc EXP VIP Cần Đạt Được Đặc Quyền VIP
1 100 Zeni nhận được từ rương AFK tăng 5%
Chiến Hồn nhận được từ rương AFK tăng 5%
Mỗi ngày nhận nhanh 2 lần
Khiêu chiến Tỷ Thí thêm 1 lượt
Zeni mua thêm tăng 5%
Giới hạn càn quét Cung Ứng: 3 lượt
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Hợp Tác thêm mới mỗi ngày
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Cá Nhân thêm mới mỗi ngày
Giới hạn mua Ô Ban Phúc bằng Kim Cương: 5 lần
Giới hạn mua thêm lượt khiêu chiến Boss thế giới: 1 lần
2 300 Zeni nhận được từ rương AFK tăng 10%
Chiến Hồn nhận được từ rương AFK tăng 10%
Mỗi ngày nhận nhanh 2 lần
Khiêu chiến Tỷ Thí thêm 1 lượt
Zeni mua thêm tăng 10%
Giới hạn càn quét Cung Ứng: 3 lượt
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Hợp Tác thêm mới mỗi ngày
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Cá Nhân thêm mới mỗi ngày
Giới hạn mua Ô Ban Phúc bằng Kim Cương: 10 lần
Giới hạn mua thêm lượt khiêu chiến Boss thế giới: 1 lần
3 1000 Zeni nhận được từ rương AFK tăng 20%
Chiến Hồn nhận được từ rương AFK tăng 20%
Mỗi ngày nhận nhanh 3 lần
Khiêu chiến Tỷ Thí thêm 1 lượt
Zeni mua thêm tăng 20%
Giới hạn càn quét Cung Ứng: 4 lượt
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Hợp Tác thêm mới mỗi ngày
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Cá Nhân thêm mới mỗi ngày
Giới hạn mua Ô Ban Phúc bằng Kim Cương: 10 lần
Giới hạn mua thêm lượt khiêu chiến Boss thế giới: 1 lần
Sức chứa tối đa của rương AFK tăng 2 giờ
4 2000 Zeni nhận được từ rương AFK tăng 25%
Chiến Hồn nhận được từ rương AFK tăng 25%
Mỗi ngày nhận nhanh 3 lần
Khiêu chiến Tỷ Thí thêm 1 lượt
Zeni mua thêm tăng 25%
Giới hạn càn quét Cung Ứng: 4 lượt
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Hợp Tác thêm mới mỗi ngày
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Cá Nhân thêm mới mỗi ngày
Giới hạn mua Ô Ban Phúc bằng Kim Cương: 15 lần
Giới hạn mua thêm lượt khiêu chiến Boss thế giới: 2 lần
Sức chứa tối đa của rương AFK tăng 4 giờ
5 4000 Zeni nhận được từ rương AFK tăng 30%
Chiến Hồn nhận được từ rương AFK tăng 30%
Mỗi ngày nhận nhanh 5 lần
Khiêu chiến Tỷ Thí thêm 2 lượt
Zeni mua thêm tăng 30%
Giới hạn càn quét Cung Ứng: 5 lượt
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Hợp Tác thêm mới mỗi ngày
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Cá Nhân thêm mới mỗi ngày
Giới hạn mua Ô Ban Phúc bằng Kim Cương: 20 lần
Giới hạn mua thêm lượt khiêu chiến Boss thế giới: 2 lần
Sức chứa tối đa của rương AFK tăng 6 giờ
6 7000 Zeni nhận được từ rương AFK tăng 50%
Chiến Hồn nhận được từ rương AFK tăng 50%
Mỗi ngày nhận nhanh 5 lần
Khiêu chiến Tỷ Thí thêm 2 lượt
Zeni mua thêm tăng 50%
Giới hạn càn quét Cung Ứng: 5 lượt
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Hợp Tác thêm mới mỗi ngày
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Cá Nhân thêm mới mỗi ngày
Giới hạn mua Ô Ban Phúc bằng Kim Cương: 20 lần
Giới hạn mua thêm lượt khiêu chiến Boss thế giới: 2 lần
Sức chứa tối đa của rương AFK tăng 12 giờ
Bỏ qua thời gian hồi Tỷ Thí
Lượt khiêu chiến Boss Quân Đoàn tăng 1 lượt
7 10000 Zeni nhận được từ rương AFK tăng 55%
Chiến Hồn nhận được từ rương AFK tăng 55%
Mỗi ngày nhận nhanh 5 lần
Khiêu chiến Tỷ Thí thêm 3 lượt
Zeni mua thêm tăng 55%
Giới hạn càn quét Cung Ứng: 6 lượt
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Hợp Tác thêm mới mỗi ngày
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Cá Nhân thêm mới mỗi ngày
Giới hạn mua Ô Ban Phúc bằng Kim Cương: 25 lần
Giới hạn mua thêm lượt khiêu chiến Boss thế giới: 3 lần
Sức chứa tối đa của rương AFK tăng 24 giờ
Bỏ qua thời gian hồi Tỷ Thí
Lượt khiêu chiến Boss Quân Đoàn tăng 1 lượt
8 14000 Zeni nhận được từ rương AFK tăng 60%
Chiến Hồn nhận được từ rương AFK tăng 60%
Mỗi ngày nhận nhanh 5 lần
Khiêu chiến Tỷ Thí thêm 4 lượt
Zeni mua tăng thêm 60%
Sức chứa tối đa của rương AFK tăng 2 ngày
Bỏ qua thời gian hồi Tỷ Thí
Lượt khiêu chiến Boss Quân Đoàn tăng 1 lượt
Số lượt miễn phí Vòng Quay Vui Vẻ tăng 1 lượt
Giới hạn càn quét Cung Ứng: 6 lượt
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Hợp Tác thêm mới mỗi ngày
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Cá Nhân thêm mới mỗi ngày
Giới hạn mua Ô Ban Phúc bằng Kim Cương: 30 lần
Giới hạn mua thêm lượt khiêu chiến Boss thế giới: 3 lần
9 20000 Zeni nhận được từ rương AFK tăng 90%
Chiến Hồn nhận được từ rương AFK tăng 90%
Mỗi ngày nhận nhanh 7 lần
Khiêu chiến Tỷ Thí thêm 5 lượt
Zeni mua tăng thêm 70%
Sức chứa tối đa của rương AFK tăng 3 ngày
Bỏ qua thời gian hồi Tỷ Thí
Lượt khiêu chiến Boss Công Hội tăng 1 lượt
Số lượt miễn phí Vòng Quay Vui Vẻ tăng 1 lượt
Giới hạn càn quét Cung Ứng: 7 lượt
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Hợp Tác thêm mới mỗi ngày
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Cá Nhân thêm mới mỗi ngày
Giới hạn mua Ô Ban Phúc bằng Kim Cương: 30 lần
Giới hạn mua thêm lượt khiêu chiến Boss thế giới: 4 lần
10 30000 Zeni nhận được từ rương AFK tăng 100%
Chiến Hồn nhận được từ rương AFK tăng 100%
Mỗi ngày nhận nhanh 7 lần
Khiêu chiến Tỷ Thí thêm 5 lượt
Zeni mua tăng thêm 80%
Sức chứa tối đa của rương AFK tăng 4 ngày
Bỏ qua thời gian hồi Tỷ Thí
Lượt khiêu chiến Boss Công Hội tăng 1 lượt
Số lượt miễn phí Vòng Quay Vui Vẻ tăng 1 lượt
Giới hạn càn quét Cung Ứng: 7 lượt
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Hợp Tác thêm mới mỗi ngày
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Cá Nhân thêm mới mỗi ngày
Giới hạn mua Ô Ban Phúc bằng Kim Cương: 35 lần
Giới hạn mua thêm lượt khiêu chiến Boss thế giới: 4 lần
11 50000 Zeni nhận được từ rương AFK tăng 110%
Chiến Hồn nhận được từ rương AFK tăng 110%
Mỗi ngày nhận nhanh 7 lần
Khiêu chiến Tỷ Thí thêm 6 lượt
Zeni mua tăng thêm 90%
Sức chứa tối đa của rương AFK tăng 6 ngày
Bỏ qua thời gian hồi Tỷ Thí
Lượt khiêu chiến Boss Công Hội tăng 1 lượt
Số lượt miễn phí Vòng Quay Vui Vẻ tăng 1 lượt
Giới hạn càn quét Cung Ứng: 8 lượt
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Hợp Tác thêm mới mỗi ngày
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Cá Nhân thêm mới mỗi ngày
Giới hạn mua Ô Ban Phúc bằng Kim Cương: 35 lần
Giới hạn mua thêm lượt khiêu chiến Boss thế giới: 5 lần
12 80000 Zeni nhận được từ rương AFK tăng 150%
Chiến Hồn nhận được từ rương AFK tăng 150%
Mỗi ngày nhận nhanh 7 lần
Khiêu chiến Tỷ Thí thêm 6 lượt
Zeni mua tăng thêm 100%
Sức chứa tối đa của rương AFK tăng 8 ngày
Bỏ qua thời gian hồi Tỷ Thí
Lượt khiêu chiến Boss Công Hội tăng 1 lượt
Số lượt miễn phí Vòng Quay Vui Vẻ tăng 2 lượt
Giới hạn càn quét Cung Ứng: 8 lượt
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Hợp Tác thêm mới mỗi ngày
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Cá Nhân thêm mới mỗi ngày
Giới hạn mua Ô Ban Phúc bằng Kim Cương: 40 lần
Giới hạn mua thêm lượt khiêu chiến Boss thế giới: 5 lần
13 150000 Zeni nhận được từ rương AFK tăng 160%
Chiến Hồn nhận được từ rương AFK tăng 160%
Mỗi ngày nhận nhanh 7 lần
Khiêu chiến Tỷ Thí thêm 7 lượt
Zeni mua tăng thêm 110%
Sức chứa tối đa của rương AFK tăng 10 ngày
Bỏ qua thời gian hồi Tỷ Thí
Lượt khiêu chiến Boss Công Hội tăng 1 lượt
Số lượt miễn phí Vòng Quay Vui Vẻ tăng 2 lượt
Giới hạn càn quét Cung Ứng: 9 lượt
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Hợp Tác thêm mới mỗi ngày
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Cá Nhân thêm mới mỗi ngày
Giới hạn mua Ô Ban Phúc bằng Kim Cương: 40 lần
Giới hạn mua thêm lượt khiêu chiến Boss thế giới: 6 lần
14 300000 Vàng nhận được từ rương AFK tăng 170%
Chiến Hồn nhận được từ rương AFK tăng 170%
Mỗi ngày nhận nhanh 9 lần
Khiêu chiến Tỷ Thí thêm 7 lượt
Vàng mua tăng thêm 120%
Sức chứa tối đa của rương AFK tăng 10 ngày
Bỏ qua thời gian hồi Tỷ Thí
Lượt khiêu chiến Boss Công Hội tăng 1 lượt
Số lượt miễn phí Vòng Quay Vui Vẻ tăng 1 lượt
Giới hạn càn quét Cung Ứng: 9 lượt
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Hợp Tác thêm mới mỗi ngày
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Cá Nhân thêm mới mỗi ngày
Giới hạn mua Ô Ban Phúc bằng Kim Cương: 45 lần
Giới hạn mua thêm lượt khiêu chiến Boss thế giới: 6 lần
15 500000 Zeni nhận được từ rương AFK tăng 200%
Chiến Hồn nhận được từ rương AFK tăng 200%
Mỗi ngày nhận nhanh 12 lần
Khiêu chiến Tỷ Thí thêm 7 lượt
Zeni mua tăng thêm 130%
Sức chứa tối đa của rương AFK tăng 10 ngày
Bỏ qua thời gian hồi Tỷ Thí
Lượt khiêu chiến Boss Công Hội tăng 1 lượt
Số lượt miễn phí Vòng Quay Vui Vẻ tăng 1 lượt
Mỗi ngày nhận thưởng 1 mảnh vạn năng
Giới hạn càn quét Cung Ứng: 10 lượt
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Hợp Tác thêm mới mỗi ngày
Số lượng nhiệm vụ Thám Hiểm Cá Nhân thêm mới mỗi ngày
Giới hạn mua Ô Ban Phúc bằng Kim Cương: 50 lần
Giới hạn mua thêm lượt khiêu chiến Boss thế giới: 7 lần

Chúc các Chiến Binh có những giây phút vui vẻ, thú vị cùng Chiến Binh Vũ Trụ.

-----Bulma kính bút-----